La UAB aprova un pressupost de 321 milions d'euros per a l'any 2019

Rectorat

El Consell Social de la UAB, reunit el 19 de desembre passat, i el Consell de Govern, reunit el 5 de desembre del mateix mes, van aprovar un pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’any 2019 de 321.572.579 euros, el que significa un 2,7 % d’augment respecte al del 2018.


20/12/2018

El pressupost de la UAB estableix els ingressos i les despeses de la institució al llarg d'un any natural i s’elabora amb criteris d'equilibri, eficiència i sostenibilitat econòmica. El document aprovat per a l’any 2019 recull un increment del pressupost genèric d’un 4,5% i una disminució de l’específic d’un 3,6%.

Pel que fa a la despesa, l’increment de la partida de personal és deu als increments retributius del 2018 i 2019 i a l’increment vegetatiu (trams de professorat i triennis). La previsió d’increment de la transferència per part de la Generalitat per fer front a l’increment de les despeses de personal no ha estat, però, compromesa pel govern de la Generalitat, el que podria dificultar l’execució del pressupost i el desenvolupament de les activitats universitàries.
El pressupost recull també una contenció de les despeses de funcionament, la congelació del Pla d’Inversions Universitàries i la disminució de la despesa anual per l’amortització del finançament del parc científic i tecnològic.

Pel que fa als ingressos, es contempla un lleuger increment pel que fa a la matrícula i una estabilitat d’ingressos per cànon de recerca i formació continuada.

El document que recull els pressupostos està dividit en diferents capítols que reflecteixen detalladament cada aspecte dels ingressos previstos (transferències corrents de les administracions públiques, matrícula, finançament de la recerca, etc.) i de les despeses (personal, contractació de serveis, manteniment, adquisició de materials i eines de recerca, etc.)
Els capítols més importants d’ingressos són els de transferències corrents i el de taxes, preus públics i altres ingressos. Pel que fa a les despeses, els més importants són el de personal, i el de compra de béns corrents i de serveis.

Més informaci? Pressupost de la UAB

 

Notícies relacionades

Totes les notícies